پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

/ نتایج پژوهش ها / توانبخشی

#
کد پژوهش
مجری
عنوان پژوهش/طرح
 
v
  ۴۸۴۵ جمشيدي خورنه، علي اشرفبررسي تاثير اغتشاش درماني بر كينماتيك راه رفتن افراد با ضايعه ليگامنت صليبي قدامي
  ۴۸۲۷ اكبري، محمدتاثير تمرينات ثبات دهنده در بيماران کمردرد مزمن غير اختصاصي با علائمي از ناپايداري سگمنتال مهره هاي کمري
  ۴۸۲۴ کمالی، محمدبررسي موانع برگشت به کار افراد مبتلا به ضايعات نخاعي در شهر قم
  ۴۸۱۸ ناصري، نسرينبررسي تاثير استفاده از صداي ضبط شده سخنران برنمره آزمون کتبي دانشجو، نمره ارزشيابي استاد و ميزان رضايتمندي از واحد درسي در آموزش به روش سخنراني.
  ۴۸۲۳ جمشيدي خورنه، علي اشرفتاثير درمان اغتشاشي بر االگوي فعاليت عضلاني و بهبود عملكرد بيماران مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع
  ۴۳۳۱ ناصري، نسرينتفاوت ثبات مرکزي در فوتباليستهاي مرد با پارگي رباط متقاطع قدامي و بدون پارگي
  ۳۱۹۹ ناصري، نسرينبررسي حس وضعيت مفصل زانوي زنان ورزشکار سالم در يك سيکل قاعدگي و تاثير نواربستن بر آن
  ۳۰۲۶ شاهبداغي، محمد رحيم* بررسي وابسته هاي آكوستيكي آهنگ گفتار و قابليت فهم گفتار در کودکان کاشت حلزون شده و مقايسه آن با کودکان داراي شنوايي طبيعي
  ۲۸۰۵ هاديان، محمد رضا* طراحي سيستم واقعيت مجازي براي بازتواني و فيزيوتراپي سيستم اعصاب مركزي
  ۲۱۲۵ محمدخاني، قاسمبررسي مقايسه‌اي ميزان اختلاف سطح پوشش شنوايي در افراد مبتلا به بيماري اسکلروز متعدد با افراد هنجار در محدوده سني 50-20 ساله
  ۲۹۱۰ عبدالوهاب، مهديبررسي تأثير دو نوع اسپلينت در سه بازه زماني بردامنه حركتي اكستانسيون مفاصل آرنج ،مچ دست و كاهش اسپاستي سيتي اندام فوقاني كودكان فلج مغزي اسپاستيك 6-4 ساله
  ۲۹۱۵ شادمهر، آزادهبررسي اثر ورزش ايروبيک يک جلسه اي بر روي زمان عکس العمل و سرعت مهارت پيش بيني در زنان سالم 30-20 سال
  ۱۴۷۵ عادل قهرمان، منصورهبررسي تغييرات تابع رشد دامنة پتانسيل عمل مرکّب الکتريکي طيّ سه ماه و نيز يك سال بعد از دريافت دستگاه در کودکان کاشت حلزون شده
  ۱۳۶۳ هاديان، محمد رضا* :ترجمه، بومي سازي و اعتبارسنجي نسخه فارسي پرسشنامه(function assessment measure(FAM
  ۱۳۶۶ عليائي، غلامرضا بررسي کارکردهاي اجرايي در کودکان مبتلا به فلج مغزي دايپلژي اسپاستيک در مقايسه با کودکان طبيعي 7 تا 12 سال
  ۱۰۱۳ سليماني، زهرا* تعيين نقطه برش آزمون ناميدن خودکار سريع در کودکان به خوان و نارسا خوان در پايه ي دوم ابتدايي
  ۴۸۷۹ پوربخت، اكرمبررسي پاسخ هاي شنوايي ساقه مغز در کودکان تحت درمان با خانواده سيس پلاتين
Page 1 of 1 (17 items)
Prev< Prev
[1]
Next >Next