پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

/ نتایج پژوهش ها / پیراپزشکی

#
کد پژوهش
مجری
عنوان پژوهش/طرح
 
v
  ۴۸۳۸ حسيني گوهري، لادنبررسي ميزانsdLDL، ساير ليپوپروتئينها وآپو ليپو پروتئينها،در بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي و درماني شهيد رجائي مبتلاوغير مبتلا به گرفتگي عروق کرونردر مقايسه با افراد سالم
  ۴۸۴۹ صمدي، عليبررسي کيفيت نانوکامپوزيت ژلاتين و هيدروکسي‌آپاتيت با استفاده از استئوبلاست انساني در محيط آزمايشگاه به منظور استفاده در ترميم بافت استخواني
  ۴۸۳۱ حسيني گوهري، لادنبررسي واريانهاي زنجيره هاي هموگلوبين به روش روماتوگرافي تعويض يوني
  ۴۸۳۵ حسيني گوهري، لادنبررسي موتاسيون‌هاي ژني آلفا تالاسمي در بيماران H-Disease
  ۳۸۰۶ درگاهي، حسيناولويت بندي عوامل موثر بر اثربخشي تدريس اساتيد دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي؛ 1390
  ۳۱۴۹ چنگيزي، وحيدبررسي غلظت راديونوكلايدهاي طبيعي سزيم137 و پتاسيم 40موجود در قارچ خوراکي Agaricus bisporus استان تهران
  ۲۷۱۳ شريفي يزدي، محمد كاظممولکولار اپيدميولوژي بتا لاکتامازهاي وسيع الطِيف در ايزوله هاي اشريشياکلي جمع آوري شده از نمونه هاي کلينيکي با روش هاي فنوتيپي و ژنوتيپي
  ۲۷۴۵ شريفي يزدي، محمد كاظمبررسي مولکولار اپيدميولوژي استرپتوکوک بتا هموليتيک گروه B کلونيزه شده در فلور واژن زنان باردار
  ۲۰۲۶ رحيم خاني، منيرهبررسي سرولوژيكي هپاتيتهاي D و B در بيماران مبتلا به سيروز كبدمراجعه كننده به بيمارستان امام خميني در مقطع زماني 18 ماهه(87-86 )
  ۱۸۵۵ فياض بخش، احمدبررسي دانش و نگرش در زمينه تاثير استفاده از اينترنت بر رفتارهاي مخاطره آميز و بررسي تاثير آن بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران
  ۱۷۴۸ نباتچيان ، فريباارزيابي تعادل اكسيدان – آنتي اكسيدان در بيماران مبتلا به عارضه شريان كرونر
  ۱۴۵۹ چنگيزي، وحيداندازه گيري غلظت مواد راديواکتيو در دو نمونه از محصولات سبزيهاي خوردني (جعفري و تره) کشت داده شده در استان تهران با استفاده از سيستم بيناب سنجي گاما
  ۱۳۴۲ چنگيزي، وحيدبررسي کاربرد آموزش الکترونيک در رشته ي تکنولوژي راديولوژي
  ۱۲۵۱ رکني، محمد باقرتعيين درصد فراواني مقالات چاپ شده داراي نويسنده افتخاري و نويسنده حقيقي حذف شده در مجلات علوم پزشکي ايران و بررسي عوامل مرتبط با آن
Page 1 of 1 (14 items)
Prev< Prev
[1]
Next >Next