پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

/ نتایج پژوهش ها / داروسازی

#
کد پژوهش
مجری
عنوان پژوهش/طرح
 
v
  ۲۸۶۴ دركوش، فريدفرمولاسيون حاوي نانوزئوليت براي دفع نيكوتين از بدن
  ۱۴۴۲ عبداللهي، محمدتدوين دستورالعمل هاي اجرايي ايمني (شيميايي و زيستي) در علوم دارويي
  ۳۵۸۴ عبداللهي، محمدبررسي اثرات مهارکننده هاي انتخابي و غير انتخابي فسفودي استراز cAMP و cGMP بر عملکرد زيستي جزاير جداشده از پانکراس
  ۴۸۴۱ خليلي، حسينبررسي الگوي مقاومت ميکروبي ميکروارگانيسمهاي گرم مثبت جدا شده از نمونه هاي بيولوژيک بيماران بستري در بيمارستان امام خميني (ره)، با استفاده از دو روش Disk Diffusion و E-test
  ۴۵۱۹ خليلي، حسينطراحي دفترچه ثبت فعاليت هاي علمي و عملي (Logbook) دستياران داروسازي باليني در دوره کارورزي بيمارستان
  ۳۳۳۶ دشتي، سيمينبررسي هزينه داروئي ناشي از رژيم پيشگيري از زخمهاي گوارشي ناشي از استرس در بيماران بستري شده در بخش بيماريهاي کليوي بيمارستان امام خميني(
  ۲۹۶۳ عبداللهي، محمدبررسي اثرات Pioglitazone بر استرس اکسيداتيو و تخمدان پلي کيستيک ناشي از تجويز Letrozole
  ۲۸۴۰ عبداللهي، محمدتعيين اثربخشي آنتي بيوتيک ها و پروبيوتيک ها در بيماري التهاب پاچ : مرور سيستماتيک و متاآناليز
  ۲۸۹۲ عبداللهي، محمدبررسي اثرمكانيسم نا نوذره PMC16 درکاهش سميت آلومينيم فسفيد
  ۲۰۶۲ خانوي، مهنازبررسي اثرات سايتوتوكسيك چهار گونه بومي از جنسStachys روي رده هاي سلولي سرطاني
  ۱۸۲۶ عبداللهي، محمدبررسي تأثير داروي دفرازيراكس (deferasirox) بر روي بيوماركرهاي التهابي مايع شستشوي آلوئولي (BAL) در بيماران تحت تهويه مكانيكي
  ۱۸۳۵ نويدپور، لطيفه* طراحي و معتبر سازي روش ولتامتري چرخه اي عريانسازي در سطح الکترود طلا جهت اندازه گيري مقادير اندک جيوه در کپسول هاي امگا-3 روغن ماهي
  ۱۶۶۷ گوهري، احمدرضاجداسازي و تعيين ساختمان چالكونهاي گياه Satureja spicigera و بررسي اثرات سيتوتوكسيك آنها بر رده هاي سلولي
  ۱۳۸۳ عبداللهي، محمدبررسي اثر مالاتيون بر فعاليت گليكوليز مغزي و نقش محافظتي پنتوكسي فيلين
  ۱۴۲۴ سعيدنيا، سودابهتعيين مقدار تركيب ديمر فنليك (رزمارينيك اسيد) در Hymenocreater calycinus به روش HPLC
  ۱۴۲۵ گوهري، احمدرضاتعيين ساختمان مولكولي استرولهاي اصلي موجود در آلگ درياييGracillaria salicornia بومي خليج فارس
  ۱۲۰۷ خانوي، مهنازبررسي اثر آنتي باکتريال اسانسهاي بدست آمده از چهار گونه Thymus و مطالعه اثر سينرژيستي موثرترين اسانس و ساير آنتي بيوتيکهاي رايج بر سويه هاي ميکر
Page 1 of 1 (17 items)
Prev< Prev
[1]
Next >Next