پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

/ نتایج پژوهش ها / پرستاری و مامائی

#
کد پژوهش
مجری
عنوان پژوهش/طرح
 
v
  ۴۸۴۰ احمدي، زهرابررسي ارتباط شاخص توده بدني مادر قبل از بارداري با پيامدهاي بارداري و زايمان در زنان نخست زاي مراجعه كننده به بيمارستان‌‌هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1386
  ۴۸۴۲ پيروي، حميدبررسي ارتباط بين تغييرات درک شده زندگي و افسردگي در مراقبين بيماران سکته مغزي ساکن منطقه غرب تهران
  ۴۸۵۱ فراهاني نيا، مرحمتبررسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي افراد معلول با قطع اندام تحتاني مراجعه كننده به مركز جامع توانبخشي شهر تهران-سال1387
  ۳۶۶۶ علي اصغرپور، منصورهروان سنجي نسخه فارسي مقياس سنجش خودمديريتي بيماران صرعي
  ۳۹۱۷ غياثونديان، شهرزاد بررسي شايستگي باليني پرستاران در بخش¬هاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران
  ۳۲۰۰ رمضان زاده، فاطمهبررسي ارتباط شيوه زندگي زنان با استرس اکسيداتيو مايع فوليکولي و نتايج آزمايشگاهي روشهاي کمک باروري در مرکز باروري و
  ۳۰۲۰ ميرمحمدعلي ئي، ماندانا بررسي تأثير تمرينات ورزشي بر خستگي و کيفيت خواب مادران پس از زايمان.
  ۲۸۴۸ ذوالفقاري، ميترا* بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي ابزار ارزيابي دليريوم در بخش مراقبتهاي ويژه.
  ۱۶۰۶ سادات حسيني، اكرم الساداتبررسي تاثير تحريک بويايي آشنا بر پاسخهاي درد ناشي از خونگيري در نوزادان بستري در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران سال ١٣٨٧
  ۱۴۶۵ ذوالفقاري، ميتراطراحي و بکارگيري سيستم آموزش الکترونيکي ترکيبي _blended learning در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  ۱۳۹۴ ذوالفقاري، ميترابررسي مقايسه اي تاثير پيگيري از طريق سرويس پيام کوتاه(SMS)با پيگيري تلفني بر وضعيت کنترل قند خون بيماران ديابتي نوع دو
  ۱۱۷۴ بحيرائي، اعظمبررسي تاثير مشاوره با والدين سيگاري بر مواجهه با دود محيطي سيگار و سطح كوتينين ادرار شيرخواران
  ۱۱۴۸ نگارنده، رضابررسي نقش حمايت از بيمار و عوامل موثر بر ايفاي آن در ميان پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران
  ۴۹۱۱ بريم نژاد، ليلي* بررسي تأثير بازي¬گروهي بر خودپنداري کودکان 11-6سال مبتلا به تالاسمي ماژور
  ۴۸۹۲ رفيعي، فروغبررسي ديدگاه كاركنان پرستاري نسبت به عوامل سازماني و ارتباط آن با مشخصه‌هاي شغلي در مركز آموزشي درماني سوختگي شهيد مطهري: تست نظريه
  ۴۸۹۳ رفيعي، فروغبررسي واقع گرايانه بودن يادگيري محتوي آموزشي در طول بستري بودن از ديدگاه بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب و پرستاران در بيمارستان قلب شهيد رجايي
  ۴۸۹۴ رفيعي، فروغبررسي ارتباط حمايت اجتماعي درك شده و كيفيت زندگي در بيماران تحت درمان با همودياليز در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي
  ۴۸۹۵ رفيعي، فروغبررسي اهميت نيازهاي يادگيري بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب از ديدگاه بيماران و پرستاران در بيمارستان قلب شهيد رجايي
  ۴۸۹۷ سيد فاطمي، نعيمه: *‌ مقايسه مهارت‌هاي حل مسئله، خلاقيت و قاطعيت در دانشجويان كارشناسي پرستاري سال اول تا چهارم دانشگاه در
  ۴۸۹۸ گنجي، طاهره* بررسي عوامل مرتبط با ترس از زايمان واژينال و ارتباط آن با پيامدهاي زايماني در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني غرب تهران
Page 1 of 2 (30 items)
Prev< Prev
[1]
2
Next >Next